Thurkrixxus

Orium dragon discovered in the Mines of Bolmarzh

Description:
Bio:

Thurkrixxus

The Age of Awakening Bartoneus